فایل های داروهای گوارش


اپریپیتانت

کلیدینیوم سی


آساکول

گرانیسترون


آلومینیوم هیدروکساید

لاکتالوز


امپرازول

لوپراماید


اندانسترون

منیزیوم هیدروکساید


اوکتروتاید

هیوسین


بیزاکودیل

منابع


بیسموت


پانکراتین


پرومتازین


پلازیل


پلی اتیلن گلیکول


پودر پگ


دایمتیکون