مراقبت های پرستاری در گوارش

مراقبتهای پرستاری در گوارش


اختلالات آنورکتال

زخم های گوارشی،گاستریت GIB


اختلالات بخش فوقانی سیستم گوارشی

سیروز کبد


بیماری التهابی روده IBD

کیسه صفرا و مشکلات آن


بیوپسی از کبد

مراقبت قبل وبعد آندوسکوپی وکونوسکوپی


پانکراتیت

مشکلات کیسه صفرا وپرستاری آن


ERCP

ERCP

pdf